twittertwitter
Latviski
English
Projektu iesniegšana

 

Katru gadu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) izsludina projektu konkursus Fonda finansējuma saņemšanai. Projektu konkursā var pieteikties, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā pēc atklāta projektu konkursa izsludināšanas, atbilstoši projektu konkursu nolikumu prasībām. Projektu konkursu nolikumi pieejami sadaļā „Projektu konkursi”, „Projektu konkursu nolikumi”.

Projekta iesniegums jāiesniedz noteiktajā  projektu konkursa termiņā  Fonda administrācijā personīgi katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projekta iesniegums, kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūti (cauraukloti), vienlaikus projekta elektronisko versiju (projekta iesnieguma veidlapa, tāme un citi attiecīgie dokumenti) nosūtot uz Fonda administrācijas e-pastu lvafa@lvafa.gov.lv.

Projekta iesniegumam ir jābūt parakstītam, aizpildītam latviešu valodā, datorrakstā.

Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti!

 

Pirms projekta iesniegšanas Fonda administrācijā, lūdzu, pārliecinieties: