twittertwitter
Latviski
English
Projekti

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Projekta nr.

Īstenošanas laiks

Projekta mājaslapa

Dabas aizsardzības pārvalde

Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā

(Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia)

LIFE14 CCM/LV/001103 2015.-2019.gads

Informācija par projektu:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_climate_action1/restore1/

Biedrība „Baltijas Vides forums”

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti

(Baltic pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency)

LIFE14 ENV/LV/000174 2015.-2020.gads

Informācija par projektu:

http://bef.lv/index.php?id=152

Dabas aizsardzības pārvalde

 

„Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”

(Assessment of ecosystems and their services for nature biodiversity conservation and management)

LIFE13 ENV/LV/000839

2014. - 2018. gads

Informācija par projektu:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_environment/ekosistemu_pakalpojumi/

Biedrība „Baltijas Vides forums” - Latvija

 

Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai

(Integrated planning tool to ensure viability of grasslands)

LIFE13 ENV/LT/000189

2014. – 2018. gads

Informācija par projektu:

http://vivagrass.eu/

Latvijas Universitāte

 

„Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”

(Conservation and Management of Priority Wetland Habitats in Latvia)

LIFE13 NAT/LV/000578

2014. - 2017. gads

Informācija par projektu:

http://www.mitraji.lv/

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

 

"Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži""

(Improving of the conservation status of specially protected bird species in Natura 2000 site "Adazi")

LIFE12 NAT/LV/000509

2013. – 2017. gads

Informācija par projektu:

http://www.adazinatura.lv/

Biedrība „Baltijas Vides forums” - Latvija

 

Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

(Alternative use of biomass far maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services)

LIFE12 BIO/LV/001130

2013. – 2017. gads

Informācija par projektu:

http://grassservice.balticgrasslands.eu/

http://bef.lv/index.php?id=59

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

 

"Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā"

(Restoration of Bittern habitats in two coastal lakes in Latvia)

LIFE12  NAT/LV/000118

2013. – 2017. gads

Informācija par projektu:

http://ldf.lv/lv/projects/liela-dumpja-biotopa-atjaunosana-divos-piekrastes-ezeros-latvija-life-coastlake

 

VAS „Latvijas dzelzceļš”

 

„Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā”

(Innovative Solutions for Railway Noise Managment)

LIFE11  ENV/LV/000376

2012. – 2015. gads

Informācija par projektu:

http://troksnisaizsienas.lv/home

Dabas aizsardzības pārvalde

 

„Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma”

(National Conservation and Management Programme for Natura 2000 sites in Latvia)

LIFE11 NAT/LV/000371

2012. - 2017. gads

Informācija par projektu:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/nat_programme/

Baltijas Vides Forums-Igaunija (partneri Latvijā -biedrība „Baltijas Vides forums” – Latvija, Vides Filmu Studija, Liepājas Universitāte)

 

Komunikācijas kampaņa Baltijas valstis par bīstamām ķīmiskās vielām: NEREDZAMAIS KĻŪST REDZAMS

(Baltic info campaign on hazardous substances)

LIFE10 INF/EE/000108

2011. – 2015. gads

Informācija par projektu:

http://www.padomapirmsperc.lv/

http://bef.lv/index.php?id=79

Dabas aizsardzības pārvalde

 

„Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā”

(Forest Habitat Restoration within the Gauja National Park)

LIFE10 NAT/LV/000159

2011. - 2015. gads

Informācija par projektu:

http://for-rest.daba.gov.lv/public/lat/

Dabas aizsardzības pārvalde

 

„Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

(Restoring the hydrological regime of the Kemeri National Park)

LIFE10 NAT/LV/000160

2011. – 2016. gads

Informācija par projektu:

http://hydroplan.daba.gov.lv/public/

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts

 

„Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija"

(Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation)

LIFE09 NAT/LV/000240

2011. - 2015. gads

Informācija par projektu:

http://www.eremita-meadows.lv/sakums_13M.html

Biedrība „Baltijas Vides forums” – Latvija (partneri Latvijā - Latvijas Hidroekoloģijas institūts; Vides risinājumu institūts; Latvijas Dabas fonds; Dabas aizsardzības pārvalde)

 

„Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā”

(Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea)

LIFE09 NAT/LV/000238

2010. – 2015. gads

Informācija par projektu:

http://marmoni.balticseaportal.net/wp/

Daugavpils pilsētas dome

 

„Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā”

(Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia)

LIFE09 NAT/LV/000239

2010. – 2014. gads

Informācija par projektu:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/herpetolatvia/

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

 

„Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā "Dvietes paliene”"

(Restoration of Corncrake habitats in Dviete floodplain Natura 2000 site)

LIFE09 NAT/LV/000237

2010. - 2014. gads

Informācija par projektu:

http://www.dvietespaliene.lv/lv/

Baltijas Vides Forums-Lietuva (partneris Latvijā - Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”)

 

„Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā”

(Securing sustainable farming to ensure conservation of globally threatened bird species in agrarian landscape)

LIFE09 NAT/LT/ 000233

2010. - 2015. gads

Informācija par projektu:

http://www.meldine.lt/lv

Latvijas Universitāte

 

„Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā”

(Restoration of Raised Bog Habitats in the Especially Protected Nature Areas of Latvia)

LIFE08 NAT/LV/000449

2010. - 2013. gads

Informācija par projektu:

http://www.purvi.lv/

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

 

„Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”

(Integrated Strategy for Riga City to Adapt to the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena)

LIFE08 ENV/LV/000451

2010. - 2012. gads

Informācija par projektu:

http://www.rigapretpludiem.lv/lat/

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

 

„Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā”

(Proposals for environmental policy and governance based on demonstration of environmental, social and economic benefits from torism in the Slitere national park - A NATURA2000 territory)

LIFE07 ENV/LV/000981

2009. - 2012. gads

Informācija par projektu:

http://www.polprop.celotajs.lv

Baltijas Vides Forums-Igaunija (partneri Latvijā -biedrība „Baltijas Vides forums” – Latvija, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Valsts vides dienests, SIA Tenax, SIA Kvadro)

 

„Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā”

(Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances)

LIFE07 ENV/EE/000122

2009. - 2012. gads

Informācija par projektu:

http://www.baltacthaz.bef.ee/

Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome

 

„Biotopu apsaimniekošanas pilnveidošana Natura 2000 teritorijā – Vestienā"

(The improvement of habitats management in Natura 2000 site – Vestiena)

LIFE06 NAT/LV/000196

2006. - 2011. gads

Informācija par projekta rezultātiem:

http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/AAA_Vestiena-11.pdf

Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra

 

"Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā "Ādaži""

(Restoration of Biological Diversity in Military Training Area and Natura 2000 site "Adazi")

LIFE06 NAT/LV/000110

2006. - 2009. gads

Informācija par projektu:

http://www.adazinatura.lv/

Biedrība „Baltijas Vides forums” - Latvija

 

Jūras aizsargājamas teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā 

(Marine protected areas in the Eastern Baltic Sea)

LIFE05 NAT/LV/000100

2005. - 2009. gads

Informācija par projektu:

http://lifempa.balticseaportal.net/

Daugavpils Universitāte

 

„Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna””

(Protection of habitats and species in Nature Park "Razna")

LIFE04 NAT/LV/000199

2004. - 2009. gads

Informācija par projektu:

http://razna.dau.lv/

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

 

„Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai„

(Restoration of Latvian floodplains for EU priority species and habitats)

LIFE04 NAT/LV/000198

2004. - 2008. gads

Informācija par projektu:

http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=28139

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

 

„Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”

(Implementation of mire habitat management plan for Latvia)

LIFE04 NAT/LV/000196

2004. - 2008. gads

Informācija par projektu:

http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=28159

http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Bukleti/buklets_purva_biotopu_aizsardziba.pdf

Rīgas Tehniskā universitāte               

 

„Ēku enerģētiskā sertificēšana Direktīvas 2002/91/EC gaismā”

(Building energy certification in the light of the Directive 2002/91/EC)

LIFE04 ENV/LV/000634

2004. - 2006. gads

Informācija par projektu:

http://encerb.bf.rtu.lv/

Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

 

„Ekoloģijai labvēlīgas ventilācijas sistēmas izveide”

(Ecologically friendly ventilation system design)

LIFE04 ENV/LV/000633

2004. - 2006. gads

Informācija par projektu:

http://ecovent1.bf.rtu.lv/

SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” 

 

„Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno dalībvalstu pašvaldībās (EMAS4NewStates)”

(Innovative approach in EMAS II implementation in the local authorities of new member states)

LIFE04 ENV/LV/000631

2004. - 2007. gads

Informācija par projekta rezultātiem:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/file/EMASpasvaldibam.pdf

Madonas rajona padome

 

„Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana”

(Management of the Lubana Wetland Complex, Latvia)

LIFE03 NAT/LV/000083

2003. - 2007. gads

Informācija par projekta rezultātiem:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE03_NAT_LV_000083_LAYMAN.pdf

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

 

„Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana”

(Protection and management of the Northern Gauja Valley)

LIFE03 NAT/LV/000082

2003. - 2007. gads

Informācija par projektu:

http://www.zgauja.lv/

http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=28124

Pasaules dabas fonds

 

„Papes ezers: aizsardzība un attīstība”

(Lake Pape - conservation, preservation and evolution)

LIFE03 NAT/LV/000081

2003. - 2007. gads

Informācija par projektu:

http://www.pdf-pape.lv/

Biedrība „Baltijas Vides forums” - Latvija

 

„Pieredzes apmaiņa par biotopu apsaimniekošanu Baltijas LIFE- Dabas projektos”

(Experience exchange on habitat management among Baltic LIFE-Nature projects )

LIFE03 NAT/CP/LV/000010

2003. - 2005. gads

Informācija par projektu:

http://bef.lv/fileadmin/media/Publikacijas_Daba/Baltijas_LIFE_pieredze.pdf

S/O „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”

 

„Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas tehnoloģijas”

(Treatment of Biodegradable Organic Municipal Waste Using Composting Technologies)

LIFE03 ENV/LV/000448

2003. - 2005. gads

Informācija par projektu:

http://www.lasa.lv/life-projekts/

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

 

„Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”

(Protection and management of coastal habitats in Latvia)

LIFE02 NAT/LV/008498

2002. - 2005. gads

Informācija par projektu:

http://piekraste.daba.lv/

Ķemeru nacionālā parka administrācija

 

„Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā”

 (Conservation of wetlands in Kemeri National Park)

LIFE02 NAT/LV/008496

2002. – 2006. gads

Informācija par projektu:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature/

Jēkabpils rajona padome (partneris - Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā)

 

„Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas izveide, balstoties uz ekosistēmas pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī”

(Elaboration of a new comprehensive Ziemelsuseja River Basin Management System based on ecosystem approach and wide stakeholders involvement into decision-making process at local level)

LIFE02 ENV/LV/000481

2002. – 2005. gads

Informācija par projektu:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2163

Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

 

„Dzīvojamo ēku energosertifikācija”

(Energy labelling of apartment buildings)

LIFE02 ENV/LV/000478

2002. – 2004. gads

Informācija par projektu:

http://enerlab.bf.rtu.lv/lat/

Teiču dabas rezervāta administrācija

 

„Dabas aizsardzības pasākumi Teiču reģionā”

(Measures to ensure the nature conservation management of Teici Area)

LIFE00 NAT/LV/007127

2001. – 2005. gads

 Informācija par projektu:

 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1729&docType=pdf

Sabiedriskais vides pārvaldes centrs „Bārtava”

 

"Bārtas klubs"

(Innovative methods of Barta river basin management system)

LIFE00 ENV/LV/000961

2001. – 2005. gads

 Informācija par projektu:

 http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=8&articleID=278

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

 

„Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”

(Implementation of management plan for Lake Engure Nature Park)

LIFE00 NAT/LV/007134

2001. – 2004. gads

Informācija par projektu:

http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=27945

http://eedp.lv/

Vides ministrija

 

„Divu putniem nozīmīgu vietu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”

(Protection and management of two Important Bird Areas of Latvia)

LIFE00 NAT/LV/007124

2001. – 2004. gads

 Informācija par projektu:

 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1728&docType=pdf

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

 

„Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un kontrole tūrisma mītnēm lauku teritorijās un mazpilsētās”

(Development of the criteria for the Green Certificate, implementation and control in rural areas and small towns in Latvia)

LIFE00 ENV/LV/000959

2001. – 2004. gads

Informācija par projektu:

http://www.eco.celotajs.lv/

Dundagas pagasta padome

 

„Līvu zaļā piekraste – 21”

(Livonian Green Coastal Region – 21)

LIFE00 ENV/LV/000956

2001. – 2004. gads

Informācija par projektu:

http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=1495

http://www.visit.dundaga.lv/projects/8