twittertwitter
Latviski
English
Klimata pasākumu apakšprogramma

LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas prioritātes

1.    Klimata pārmaiņu mazināšana
2.    Pielāgošanās klimata pārmaiņām
3.    Klimata pārvaldība un informācija

 

1. Nolūkā veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu klimata pārmaiņu mazināšanas prioritārās jomas konkrētie mērķi:

a) veicināt Savienības klimata pārmaiņu mazināšanas politikas un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu dažādās politikas jomās, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot politikas vai pārvaldības pieejas, paraugpraksi un risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai; 
b) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu efektīvas klimata pārmaiņu mazināšanas darbības un pasākumus un lai uzlabotu spēju izmantot šādas zināšanas praksē;
c) atvieglot integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram, klimata pārmaiņu mazināšanas stratēģijas un rīcības plānus vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī; 
d) veicināt inovatīvu klimata pārmaiņu mazināšanas tehnoloģiju, sistēmu, metožu un instrumentu izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu piemēroti atkārtošanai, tālāknodošanai vai integrēšanai.


2. Nolūkā veicināt atbalstu centieniem palielināt noturību pret klimata pārmaiņām, pielāgošanās klimata pārmaiņām prioritārās jomas konkrētie mērķi:

a) veicināt Savienības klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu dažādās politikas jomās, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot politikas vai pārvaldības pieejas, tostarp attiecīgos gadījumos uz ekosistēmām balstītas pieejas, paraugpraksi un risinājumus attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām; 
b) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu efektīvas klimata pārmaiņu pielāgošanās darbības un pasākumus, prioritāti attiecīgos gadījumos piešķirot tām darbībām un pasākumiem, kas piemēro uz ekosistēmu balstītu pieeju, un lai uzlabotu spēju izmantot šādas zināšanas praksē;
c) atvieglot integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram, attiecībā uz klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijām un rīcības plāniem vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī, attiecīgos gadījumos prioritāti piešķirot uz ekosistēmām balstītām pieejām; 
d) veicināt inovatīvu klimata pārmaiņu pielāgošanās tehnoloģiju, sistēmu, metožu un rīku izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu piemēroti atkārtošanai, tālāknodošanai vai integrēšanai.


3. Klimata pārvaldības un informācijas prioritārās jomas konkrētie mērķi:

a) veicināt izpratnes veidošanu par klimata jautājumiem, tostarp vairojot sabiedrības un iesaistīto personu atbalstu Savienības politikas veidošanai klimata jomā, un veicināt zināšanas par ilgtspējīgu attīstību;
b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un informācijas izplatīšanu klimata jomā un sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem risinājumiem un praksi klimata jomā, tostarp veidojot iesaistīto personu sadarbības platformas un organizējot mācības; 
c) popularizēt un veicināt Savienības klimata tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses un politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu; 
d) veicināt labāku klimata pārvaldību, paplašinot iesaistīto personu, tostarp NVO, iesaistīšanos politikas apspriešanā un īstenošanā.

LIFE Klimata apakšprogrammas mērķis ir arī atbalstīt 7th Environmental Action Programme īstenošanu (7.Vides rīcības programma (7VRP) – augsta līmeņa vides aizsardzības un iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanas programma, kuras pamatā ir piesardzības princips, preventīvas darbības princips un princips, ka piesārņojums novēršams izcelsmes vietā, kā arī princips "piesārņotājs maksā")


7VRP ir šādi prioritārie mērķi:

     a) aizsargāt, saglabāt un paplašināt Savienības dabas kapitālu;
     b) padarīt Savienību par resursu izmantošanas ziņā efektīvu, zaļu un konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;
     c) aizsargāt Savienības iedzīvotājus no ietekmes saistībā ar vidi un veselības un labklājības riska;
     d) palielināt ieguvumu no Savienības vides tiesību aktiem, uzlabojot īstenošanu;
     e) uzlabot Savienības vides politikas zināšanu un pierādījumu bāzi;
     f) nodrošināt ieguldījumus saistībā ar vides un klimata politiku un risināt jautājumus saistībā ar vides ārējiem faktoriem;
     g) uzlabot vides jautājumu integrāciju un politikas virzienu saskaņotību;
     h) uzlabot Savienības pilsētu ilgtspēju;
      i) palielināt Savienības efektivitāti starptautisku vides un ar klimatu saistītu problēmu risināšanā.

 
LIFE Klimata apakšprogrammas tematiskās prioritātes:

    · inovatīvas tehnoloģijas, pakalpojumi un pieejas zemai oglekļa ekonomikai (atbalsts pieejām, lai attīstītu 0 SEG emisiju risinājumus ar pilotprojektiem, demonstrējumiem);
    · LULUCF (atbalstīt LULUCF lēmumu un zemes izmantošanas veidus, kam ir ietekme uz emisiju samazināšanu);
    · adaptāciju stratēģiju un ievainojamības novērtēšanas atbalsts;
    · specifiskas adaptācijas pieejas.